Avainluvut

Avainlukuja Jyv?skyl?n yliopistosta vuoden 2018 lukuina

必威 www.beijingaz.com ?JYU:n avainlukuja 2018 - infografiikka

Da-taa Jy-v?s-ky-l?n yli-opis-tos-ta -si-vus-to:? (opis-ke-li-jat, tut-kin-not, hen-ki-l?s-t?, ra-hoi-tus)

- Jy-v?s-ky-l?n yli-opis-tol-la hyv? aka-tee-mi-nen tu-los vuon-na 2018. Toimintakertomus ja tilinp??t?s 2018. (tiedote 18.3.2019)

- 6? tie-de-kun-taa, 4 eril-lis-lai-tos-ta (2018)

- 14 000 opis-ke-li-jaa, jois-ta noin? 900 ul-ko-maa-lais-ta ja yli 100 kan-sal-li-suut-ta (ti-las-tot)

- 2500 ty?n-te-ki-j??, jois-ta 840 tut-ki-jaa ja 700 opet-ta-jaa

- 204 M€ ra-hoi-tus

- 3 110 jul-kai-sua, jois-ta avoi-mia 1 900 (2018)

- 4 Suo-men Aka-te-mian ni-me?-m?? huip-pu-tut-ki-musyk-sik-k?? (2019)

- 2? aka-te-mia-pro-fes-so-ria (2019)

-? Or-ga-ni-saa-tio 2019

Organisaatiokaavio JYU.jpg