V?it?suutiset

V?it?s: 11.9.2020 Suomalaiset ovat kiinnostuneita l?hivesiens? tilasta (Sarvilinna)

Aika:

11.9.2020 12:00 — 16:00


Sijainti: Muu, online
Luonnon monimuotoisuus on v?hentynyt voimakkaasti ihmisen toiminnan seurauksena my?s Suomessa. Elinymp?rist?jen ennallistaminen tai kunnostaminen ovat menetelmi?, joiden avulla voidaan korjata ihmistoiminnan vaikutuksia ymp?rist?ss?. FM Auri Sarvilinna tutki v?it?skirjaty?ss??n kaupunkipuron kunnostusta, purovesist?jen ja niihin liittyvien ekosysteemipalvelujen arvottamista ja kansalaisten osallistumishalukkuutta l?hivesiens? kunnostukseen joko lahjoittamalla rahaa tai tekem?ll? talkooty?t? vesist?jen kunnostuksen hyv?ksi. Tutkimuksessa nousivat esiin my?s eri alueiden v?liset erot osallistumishalukkuudessa. Osallistumishalukkuus oli suurinta maaseutuvaltaisella Koillismaalla ja pienint? Oulun l?hell? Kalimenjoen valuma-alueella.

Ty? perustuu Helsingin Longinojalla toteutettuun kaupunkipuron kunnostushankkeeseen ja kolmeen ehdollisen arvottamisen menetelm?ll? (contingent valuation, CV) tehtyyn maksuhalukkuustutkimukseen, jotka toteutettiin kyselytutkimuksina vuosina 2010-2014 eri puolilla Suomea: Helsingiss?, Oulun kaupungissa Kalimenjoen valuma-alueella ja Koillismaalla Taivalkosken, Pudasj?rven ja Kuusamon kuntien alueella.

Tutkimuksessa havaittiin, ett? suomalaiset ovat kiinnostuneita l?hivesiens? tilasta. Vastaajat kokivat t?rkeiksi vesiin liittyv?t ei-k?ytt?arvot, kuten vesist?n olemassaoloarvon, alapuolisten vesist?jen vedenlaadun, luonnon monimuotoisuuden ja maisemalliset arvot. Vastaajat olivat my?s halukkaita osallistumaan l?hivesiens? kunnostamiseen joko rahallisesti tai tekem?ll? talkooty?t?.

Osallistumishalukkuus oli suurinta Koillismaalla ja pienint? Kalimenjoella Oulun l?hell?

Tutkimuksessa nousivat esiin my?s eri alueiden v?liset erot osallistumishalukkuudessa. Osallistumishalukkuus oli suurinta maaseutuvaltaisella Koillismaalla ja pienint? Oulun l?hell? Kalimenjoen valuma-alueella. Helsinkil?iset olivat halukkaita lahjoittamaan rahaa l?hipurojensa kunnostukseen, mutta he eiv?t olleet kiinnostuneita talkooty?st?. Tutkimuksesta k?vi my?s ilmi, ett? mit? enemm?n ihmiset tiesiv?t vesiin liittyvist? ongelmista ja mahdollisuuksista niiden korjaamiseen, sit? halukkaampia he olivat my?s toimimaan vesist?jen hyv?ksi.

Kansalaisten osallistamisella l?hivesiens? kunnostamiseen voidaan saavuttaa monia hy?tyj?. Asukkaiden osallistuminen ennallistamishankkeiden suunnitteluun ja toteutukseen lis?? hankkeiden hyv?ksynt?? ja vesien tilan ja vesist?jen kunnostuksen kokemista t?rke?ksi. Elinymp?rist?jen kunnostushankkeita voisi my?s olla helpompi toteuttaa, jos paikalliset asukkaat ja muut hy?dynsaajat osallistuisivat nykyist? aktiivisemmin hankkeiden suunnitteluun ja toteutukseen. T?m? voisi lis?t? vesist?jen kunnostushankkeiden m??r?? ja parantaa vesist?jen tilaa Suomessa. Kunnostukseen osoitettuja varoja olisi t?ll?in mahdollista kohdentaa esimerkiksi harvaan asutuille alueille, joiden vesist?iss? on merkitt?vi? luontoarvoja, mutta mahdollisuuksia tai halukkuutta osallistumiseen on v?h?n.

Tutkimus on julkaistu JYU Dissertations v?it?stutkimusten sarjassa, numero 259, Jyv?skyl?n yliopisto, Jyv?skyl?, 2020.?ISBN 978-951-39-8246-1 (PDF), URN:ISBN:978-951-39-8246-1 ja ISSN 2489-9003 ?
Linkki Julkaisuun: https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/71383

Lis?tietoja:
Auri Sarvilinna,?auri.sarvilinna@gmail.com

FM Auri Sarvilinnan ekologian ja evoluutiobiologian v?it?skirjan "Saving our streams – public willingness to participate in stream restoration in Finland" tarkastustilaisuus on 11. syyskuuta alkaen kello 12:00. Vastav?itt?j?n? on dosentti Kari-Matti Vuori Suomen ymp?rist?keskuksesta ja kustoksena on professori Janne Kotiaho Jyv?skyl?n yliopistosta. V?it?stilaisuuden kieli on suomi.

Yleis? voi seurata v?it?stilaisuutta verkkov?litteisesti: http://video.helsinki.fi/unitube/live-stream.html?room=l6

Kustoksen puhelinnumero, johon yleis? voi tilaisuuden lopussa soittaa mahdolliset yleis?kysymykset, on +358 50 5946881.

?